Czym jest praca na wysokości?

Informacje o tym, czym dokładnie jest praca na wysokości, znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Akt prawny mówi o tym, że są to wszystkie czynności, które są wykonywane na wysokości co najmniej 1 metra mierzonej od poziomu ziemi lub podłogi. Praca w takich warunkach może być niebezpieczna, dlatego też określono dodatkowe wymagania w zakresie zabezpieczeń. Za ich spełnianie są odpowiedzialni zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Działania muszą być prowadzone pod ciągłym nadzorem – osoba dbająca o bezpieczeństwo, którą może być np. brygadzista, nie może opuścić terenu na którym są wykonywane czynności nawet na chwilę. Konieczne jest także zastosowanie środków zabezpieczających, które trzeba dostosować do warunków wykonywania zadań. Mogą być to m.in.: asekuracja przez innego pracownika, specjalne osłony czy barierki. Pracownicy muszą być wyposażeni w uprzęże i kaski, które będą ich chronić w razie upadku.
Czym jest praca na wysokości?

Jakich formalności trzeba dopełnić przed rozpoczęciem pracy na wysokości?

Praca w tak niebezpiecznych warunkach wymaga przygotowań również od strony formalnej. Należy przygotować instruktaż, w którym konkretne zadania będą imiennie przypisane do pracowników. Należy także ustalić kolejność ich wykonywania oraz określić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Taka instrukcja postępowania może mieć charakter wewnętrzny, jednak powinna mieć formę pisemną i być potwierdzona podpisami. Pracownicy skierowani do zadań na wysokości również muszą spełniać określone warunki. Muszą być to osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prac na wysokościach i odbyli szkolenie BHP, a także znają wcześniej opisane instrukcje. Należy zapoznać ich także z oceną ryzyka. Niezbędne są środki ochrony osobistej, takie jak kaski. Dopiero po spełnieniu tych warunków pracownicy mogą rozpocząć prace na wysokości. Dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda praca na wysokości.

Previous article

Niezbędne agregaty prądotwórcze